Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

Η Επιδόμος A.E. διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελεί  Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (non destructive testing - NDT).

  • Κρουσιμέτρηση: μετράται η αναπήδηση του κρουσιμέτρου (σφύρα SCHMIDT) και η αναγωγή της σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος.
  • Εξόλκευση ήλων: Έμπηξη ειδικών ήλων, μέτρηση της δύναμης που απαιτείται για την εξόλκευσή τους και αναγωγή της σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος.
  • Υπέρηχοι: Ο υπολογισμός της αντοχής του σκυροδέματος με τη μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων μέσα σε αυτό.
  • Σκληρομέτρηση οπλισμού.
  • Λήψη και έλεγχος πυρήνων σκυροδέματος.
  • Έλεγχος βάθους ενανθράκωσης
  • Έλεγχος συγκέτρωσης χλωριόντων - Προφίλ pH.
  • Μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων.  
  • Ανίχνευση σιδηροπλισμού με μαγνητόμετρο HILTI FERROSCAN - Προσδιορισμός θέσης και πλήθους. Ψηφιακή αποτύπωση στοχείων οπλισμένου σκυροδέματος. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων αξιολογούνται ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος εφαρμογής των ξυλοτύπων (στατικά σχέδια). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων, η Επιδόμος Α.Ε. αναλαμβάνει να κάνει γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και ανασύσταση των ξυλοτύπων. Ακολουθεί ο στατικός υπολογισμός - επανέλεγχος βάσει των Ελληνικών αντισεισμικών κανονισμών και κανονισμών Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το κατά πόσο το κτίριο συμμορφώνεται με αυτούς τους κανονισμούς και τι ανεπάρκειες προκύπτουν. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με μία στατική μελέτη ενισχύσεων - αντισεισμικής αναβάθμισης ή μέλετη ανθεκτικότητας / συντήρησης (όταν δεν εμφανίζονται ανεπάρκειες). 
 

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν την ιδανική λύση για την ακριβή εκτίμηση της στατικότητας και αντοχής κάθε υφιστάμενης κατασκευής. Μια τέτοια εκτίμηση είναι αναγκαία, πριν την όποια αποκατάσταση ζημιών από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση, γήρανση, κόπωση, καθίζηση θεμελιώσεων, σαθρό ή κακής ποιότητας σκυρόδεμα και κακοτεχνίες.

Οι παραπάνω εργασίες βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, παραδοσιακά / διατηρητέα κτίρια και λιθοδομές.