Καταστροφικοί έλεγχοι

Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε. διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελεί Καταστροφικούς Ελέγχους (destructive testing ).

  • Λήψη και Θραύση πυρήνων σκυροδέματος (σε πιστοποιημένο εργαστήριο)
  • Δοκίμια – μήτρες σκυροδέματος (σε πιστοποιημένο εργαστήριο)
  • Αποκάλυψη οπλισμών 
  • Αποκάλυψη θεμελιών 
  • Δοκιμή εφελκυσμού οπλισμού (ΚΕΔΕ)

 Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων αξιολογούνται ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος εφαρμογής των ξυλοτύπων (στατικά σχέδια). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων, η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε.  αναλαμβάνει να κάνει γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και ανασύσταση των ξυλοτύπων. Ακολουθεί ο στατικός υπολογισμός - επανέλεγχος βάσει των Ελληνικών αντισεισμικών κανονισμών και κανονισμών Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το κατά πόσο το κτίριο συμμορφώνεται με αυτούς τους κανονισμούς και τι ανεπάρκειες προκύπτουν. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με μία στατική μελέτη ενισχύσεων - αντισεισμικής αναβάθμισης ή μέλετη ανθεκτικότητας / συντήρησης (όταν δεν εμφανίζονται ανεπάρκειες).

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων αξιολογούνται ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος εφαρμογής των ξυλοτύπων (στατικά σχέδια). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων, η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνει να κάνει γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και ανασύσταση των ξυλοτύπων. Ακολουθεί ο στατικός υπολογισμός - επανέλεγχος βάσει των Ελληνικών αντισεισμικών κανονισμών και κανονισμών Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το κατά πόσο το κτίριο συμμορφώνεται με αυτούς τους κανονισμούς και τι ανεπάρκειες προκύπτουν. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με μία στατική μελέτη ενισχύσεων - αντισεισμικής αναβάθμισης ή μέλετη ανθεκτικότητας / συντήρησης (όταν δεν εμφανίζονται ανεπάρκειες).

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν την ιδανική λύση για την ακριβή εκτίμηση της στατικότητας και αντοχής κάθε υφιστάμενης κατασκευής. Μια τέτοια εκτίμηση είναι αναγκαία, πριν την όποια αποκατάσταση ζημιών από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση, γήρανση, κόπωση, καθίζηση θεμελιώσεων, σαθρό ή κακής ποιότητας σκυρόδεμα και κακοτεχνίες.

Οι παραπάνω εργασίες βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, παραδοσιακά / διατηρητέα κτίρια και λιθοδομές.