Γεωτεχνικά Έργα

Η Επιδόμος Α.Ε. προσφέρει ότι πιο καινοτόμο έχει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο των μηχανημάτων των γεωτεχνικών έργων:

 • Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και επί τόπου δοκιμών
 • Εκτίμηση και διαχείριση Γεωτεχνικών Κινδύνων
 • Μελέτες Θεμελίωσης κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ
 • Εδαφοτεχνικές μελέτες – μελέτες καταλληλότητας
 • Μελέτες ευστάθειας και αντιστήριξης ορυγμάτων και πρανών εκσκαφών
  • Αγκυρώσεις,
  • Τοίχοι Αντιστήριξης
  • Πασσαλοστοιχίες
 • Μελέτες υποθεμελιώσεων κτιρίων
 • Τοποθέτηση αγκυρίων (απλών, προεντεταμένων)
 • Κατασκευή μικροπασσάλων, φρεατοπασσάλων
 • Προσωρινή αντιστήριξη εκσκαφών
 • Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης
 • Έργα συγκράτησης πρανών
 • Τσιμεντενέσεις βελτίωσης εδαφών
 • Ελεγχόμενη ανύψωση θεμελίων κτιρίων
 • Βελτίωση του υπεδάφους θεμελίωσης