Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης Κατασκευών

  Η Επιδόμος Α.Ε. διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελούνται  Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης Κατασκευών 
 

 • Ανίχνευση σιδηροπλισμού: Εύρεση των θέσεων του σιδηροπλισμού
 • Αποτύπωση διάταξης οπλισμών: Εύρεση της διάταξης, της διαμέτρου και της επικάλυψης του σιδηροπλισμού
 • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χημικό τρόπο
 • Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένης ζώνης σκυροδέματος - Πυροτέστ
 • Μέτρηση περιεκτικότητας σε χλωροιόντα
 • Μέτρηση pHσκυροδέματος
 • Μέτρηση ρυθμού διάβρωσης σιδηροπλισμού και διαφοράς δυναμικού
 • Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης σκυροδέματος
 • Περιβαλλοντικές Μετρήσεις(σχετική υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα, θερμοκρασία, εναέρια χλωροιόντα)
 • Παρακολούθηση ρωγμών(με εγκατάσταση ρωγμωμέτρων)
 • Ανίχνευση ρωγμών, ασυνεχειών σκυροδέματος
 • Αποκάλθψη θεμελίων

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων αξιολογούνται ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος εφαρμογής των ξυλοτύπων (στατικά σχέδια). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια ξυλοτύπων, η Επιδόμος Α.Ε. αναλαμβάνει να κάνει γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και ανασύσταση των ξυλοτύπων. Ακολουθεί ο στατικός υπολογισμός - επανέλεγχος βάσει των Ελληνικών αντισεισμικών κανονισμών και κανονισμών Οπλισμένου Σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το κατά πόσο το κτίριο συμμορφώνεται με αυτούς τους κανονισμούς και τι ανεπάρκειες προκύπτουν. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με μία στατική μελέτη ενισχύσεων - αντισεισμικής αναβάθμισης ή μέλετη ανθεκτικότητας / συντήρησης (όταν δεν εμφανίζονται ανεπάρκειες).

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν την ιδανική λύση για την ακριβή εκτίμηση της στατικότητας και αντοχής κάθε υφιστάμενης κατασκευής. Μια τέτοια εκτίμηση είναι αναγκαία, πριν την όποια αποκατάσταση ζημιών από σεισμό, πυρκαγιά, διάβρωση, γήρανση, κόπωση, καθίζηση θεμελιώσεων, σαθρό ή κακής ποιότητας σκυρόδεμα και κακοτεχνίες.

Οι παραπάνω εργασίες βρίσκουν εφαρμογή σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, πισίνες ή δεξαμενές, παραδοσιακά / διατηρητέα κτίρια και λιθοδομές.